Post 29-09-2015 08:51

Trzy Światy - szkolenie informacyjno - warsztatowe

Trzy Światy - szkolenie informacyjno - warsztatowe

„Trzy Światy – AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA, ADHD”,

adresowane do pedagogów, psychologów, nauczycieli, lekarzy, rodziców, policjantów, sędziów, prokuratorów, pracowników administracji samorządowej i rządowej oraz dla wolontariuszy.

02 – 03 października 2015r.
Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu
ul. Kolejowa 22
Całkowity koszt szkolenia 49 zł

02 października 2015 (piątek)

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników,
wydawanie materiałów informacyjnych

09.00 - 09.10 Sylwia Waśkiewicz, Katarzyna Ziętek, Aneta Kośla
– powitanie uczestników,
prezentacja Stowarzyszenia Karuzela

09.10 - 09.20 Anna Białkowska - wystąpienie Prezydent Miasta
Radomia

09.20 - 09.30 Prezentacja programu Badabada fundacji Synapsis – przesiewowe badania autyzmu

mgr Magdalena Pawelec, koordynator programu Badabadanauczyciel- pedagog, oligofrenopedagog. Ukończyła studia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, nauczania historii. Uczestniczka wielu szkoleń, warsztatów i konferencji. Od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności, w tym także z dziećmi z autyzmem oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Obecnie nauczyciel - terapeuta w Punkcie Przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Karuzela.

09.30 - 10.30 Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD – objawy, diagnoza, metody pracy z dzieckiem

nauk med. Tomasz Srebnicki, psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, nauczyciel akademicki. Pracuje w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca i terapeuta w Centrum CBT.

10.30 - 11.00PRZERWA KAWOWA

11.00 - 12.00 Wczesna interwencja – wczesne wspomaganie
– model zintegrowanego wsparcia dziecka i rodziny

dr Radosław Piotrowicz pedagog specjalny- oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, wczesnej interwencji, wieloletni terapeuta Ośrodka Wczesnej Interwencji PSOUU w Zgierzu, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, autor programów kształcenia oraz kierownik Studiów podyplomowych „Wczesna interwencja-pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem" w APS. Trener i ekspert w realizacji projektu (2012-2014) Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedstawicieli systemu edukacji Gruzji pt. „One są wśród nas" w zakresie przygotowani programów szkolenia , poradników oraz prowadzenia szkoleń zespołów specjalistów z Gruzji . Prowadzi warsztaty, szkolenia dla rodziców i terapeutów z w zakresie: diagnozy funkcjonalnej i rozwojowej małego dziecka, konstruowania programów terapeutycznych, wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, we współpracy z Ośrodkami Szkoleniowo –Metodycznymi METIS w Katowicach, Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Ośrodku Rozwoju Edukacji. Zainteresowania naukowe: jakość życia rodzin i osób z niepełnosprawnością intelektualną, wczesna interwencja- czyli jak wspomagać rozwój małego dziecka, badania scringowe dzieci wieku niemowlęcym. Autor publikacji z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka

12.00 - 12.40 Rodzice i nauczyciele w procesie wspierania rozwoju
dziecka

mgr Bogdan Mizerski, psycholog kliniczny, prezes fundacji SAVANT, terapeuta dzieci i młodzieży z ADHD i zespołem Aspergera, dyplomowany coach. Założyciel portalu i forum ADHD.org.pl, organizator grup wsparcia dla rodziców dzieci zADHD i innymi trudnościami wychowawczymi, wykładowca szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci z ADHD i zespołem Aspergera oraz zaburzeń pokrewnych. Wieloletni praktyk w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z ADHD, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi. Pasjonat nauki i psychologii ewolucyjnej. Autor wielu wypowiedzi w TVP, TVN i Polsat News. Autor badań dotyczących specyficznych umiejętności i predyspozycji nastolatków z ADHD. Informatyk z dużym stażem w budowie aplikacji, administracji systemów informatycznych, systemów operacyjnych i baz danych. Szczęśliwy ojciec dwóch dorosłych synów.

12.40 - 13.00 Prawa dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera,
ADHD w placówkach edukacyjnych

mgr Sebastian Stankiewicz asystent naukowo-dydaktyczny w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestnik licznych konferencji i seminariów naukowych, m. in. Seminarium Naukowego pt. „Zrozumieć autyzm" (Radom, 31 maja 2014 r.; wygłoszony referat: „Uwarunkowania prawne autyzmu"), prowadzący zajęcia dydaktyczne z przedmiotów prawniczych na następujących kierunkach studiów: „pedagogika", „zdrowie publiczne", „administracja", „zarządzanie", „prawo".

13.00 – 14.00 PRZERWA OBIADOWA

14.00 - 16.00 Wybrane warsztaty – prowadzone będą z zakresu realizowanego szkolenia. Uczestniczyć można tylko w jednym warsztacie, gdyż odbywać się będą równocześnie. Wyboru warsztatów można dokonać podczas rejestracji lub w dniu szkolenia

  • Tomasz Srebnicki
  • Radosław Piotrowicz
  • Bogdan Mizerski

03 października 2015 (sobota)

09.10 - 09.20 Sylwia Waśkiewicz, Katarzyna Ziętek, Aneta Kośla – powitanie uczestników przez Zarząd Stowarzyszenia Karuzela

09.20 - 09.30 Magdalena Lasota – wystąpienie kandydatki na posła Sejmu RP, tłumacza jęz. bułgarskiego

09.30 - 10.30 Integracja sensoryczna w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

mgr Katarzyna Orkisz, tyflopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedback, sensomotoryki, Metody Warnkego. Absolwentka Studium Teologii Rodziny przy PAT Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, kierunek: Doradca Życia Rodzinnego. Uczestniczka wielu kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji m.in. szkolenie z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” metody dr Paula - Dennisona i Gail Deninison, „Diagnoza ADHD i zalecenia postdiagnostyczne” „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie. Prezes Zarządu w Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością.

10.30 - 11.00 Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

mgr Katarzyna Rogala, absolwentka UMCS w Lublinie – logopedia z audiologią oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – Studium Obiektywnych Badań Słuchu. Uczestniczka licznych szkoleń, warsztatów i konferencji naukowych. Autorka artykułów dotyczących pamięci tekstu u dzieci i młodzieży ze schizofrenią. Swoje doświadczenie zdobywa w pracy z dziećmi w przedszkolach prowadzonych przez Stowarzyszenie Karuzela oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu. Pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

11.00 - 12.00 Komunikacja alternatywna i wspomagająca –metody pomocy w pracy z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu.

mgr Maja Kłoda, psycholog, terapeuta, specjalista wczesnej interwencji. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS, a także dwuletni staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinami, starając się łączyć podejścia behawioralne, rozwojowe oraz oparte na relacji. Obszarem szczególnego jej zainteresowania są zagadnienia związane z komunikacją alternatywną oraz wspomagającą (AAC). Prowadzi warsztaty, szkolenia dla rodziców i terapeutów z w zakresie metod pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, budowania relacji dziecko-rodzice oraz zajęcia dydaktyczne - wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu na studiach podyplomowych Wczesna Interwencja APS w Warszawie.

12.00 - 13.00 Arteterapia – zastosowanie rysunku w terapii .

prof. dr hab. Wiesław Karolak, prowadzi zajęcia w wielu uczelniach i instytucjach w kraju i za granicą , profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, kierownik Pracowni Wybranych Zagadnień Plastycznych, kierownik Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego Wydziału Form Przemysłowych, kierownik Międzynarodowego Instytutu Edukacji przez Sztukę w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej, twórca i kierownik pracowni Multimedia w ASP w Łodzi, kierownik Katedry ARTETERAPII w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. Założył i prowadzi, m.in. : Międzynarodową Wiosenną Akademię Sztuki InSEA, Międzynarodową Międzyuczelnianą Letnią Akademię Sztuki - VADEMECUM, od 2001 roku Międzynarodową Letnią Akademię Umiejętności Twórczych METAMORFOZA w WSHE w Łodzi. Współautor programu "pARTner".

13.00 – 14.00 PRZERWA OBIADOWA

14.00 - 16.00 Wybrane warsztaty– prowadzone będą z zakresu realizowanego szkolenia. Uczestniczyć można tylko w jednym warsztacie, gdyż odbywać się będą równocześnie. Wyboru warsztatów można dokonać podczas rejestracji lub w dniu szkolenia.

  • Katarzyna Orkisz
  • Katarzyna Rogala
  • Maja Kłoda,
  • Wiesław Karolak

16.00 Wydawanie certyfikatów.