Forum     Forum - powrót na pocztek forum Portal - powrót na ADHD.org.pl Office Bogdan Mizerski

Dostosowanie wymagań edukacyjnych.

Moderator: Moderatorzy

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 12-10-2008 09:45

Dostosowanie wymagań edukacyjnych.

Wątek założony w nawiązaniu do dyskusji:
http://portal.adhd.org.pl/phpbb/viewtop ... 3826#63826

Dosia pisze:Obniżenie wymagań jest ostatecznością, zaczniemy na pewno od zmiany sposobów sprawdzania wiedzy, ale przynajmniej teraz wiem na pewno, że nauczycielce nie uda się wyrzucić go do szkoły specjalnej. Nie rozumiem, jak można uznawać to wyjście za optymalne. Znałam pedagoga z tamtej szkoły...


Nie "obniżenie" a dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka (do indywidualnych możliwości)....to jest właśnie m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, by rozwijał się ten, który wygra olimpiadę z matematyki i ten, który będzie miał z niej tylko ocenę dopuszczającą..
Tutaj program rządowy na ten temat:
http://bip.men.gov.pl/programy_projekty ... ojekty.php

Obowiązujące akty prawne pozwalają dziecku z dysleksją rozwojową na wyrównanie szans edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań do ich możliwości, co nie jest równoznaczne z ich obniżeniem, a tak na ogół prawa te są rozumiane.

"Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji, uczniem przejawiającym specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, dyskalkulią czy ADHD wymaga od nauczyciela szerokiej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, opartej na znajomości specjalistycznej literatury, wymaga znajomości odpowiednich metod, form pracy, odpowiedniego warsztatu, wymaga wreszcie zrozumienia i wsparcia. Trudni uczniowie, jakimi są na ogół te dzieci, znajdują się w każdym zespole przedszkolnym i szkolnym, bardzo często są wyznacznikiem fachowości i kompetencji nauczyciela, jego profesjonalizmu i pedagogicznego talentu. Pomagają uczniom realizować w praktyce hasło: Uwierzyć w siebie można jedynie wówczas, gdy ktoś w nas uwierzy. Bywa, że i dla najlepszych nauczycieli czasami uczniowie z nasilonymi trudnościami w uczeniu się są sprawdzianem ich kompetencji i pedagogicznego kunsztu. Wczesna diagnoza trudności edukacyjnych jest szczególnie ważna, przede wszystkim ze względu na pożądane efekty terapii. Im później jest ona podejmowana, tym bywa trudniejsza, z uwagi na czas trwania zaburzeń, ich głębokość i zakres oraz pojawienie się wtórnych problemów emocjonalnych. Ze względu na niezwykłą plastyczność układu nerwowego oraz związaną z tym potencjalność korelacji zaburzonych funkcji i kompensacji deficytów u młodszych dzieci zdecydowanie łatwiej, szybciej i z mniejszym wysiłkiem można korygować zaburzone funkcje. Z każdym rokiem zwalnia się, bowiem naturalne tempo przyswajania informacji, a obnażane przez - lubiący przede wszystkim oceniać - system szkolny, trudności edukacyjne pogłębiają się, stają się coraz bardziej uporczywe i trudniej podlegają terapii. Zasada wczesnej diagnozy trudności i wczesnej interwencji jest, więc w obszarze pracy z uczniem przejawiającym trudności w uczeniu się jak najbardziej słuszna. U młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi - trudniej niż u dzieci - uzyskać zadowalające efekty w pracy dydaktycznej."

http://konferencja.21.edu.pl/3/tom/2/131.doc.

========================
"Podstawowym i najczęściej wydawanym przez poradnię dokumentem jest opinia. Nad powstaniem tego dokumentu pracują psycholog, często pedagog, czasem logopeda. Opinia jest pewną wypadkową ich wspólnej pracy. Na całość dokumentu składa się diagnoza i zalecenia.
- W zaleceniach zawarta jest informacja, w jaki sposób nauczyciel może pomóc dziecku w przezwyciężeniu istniejących trudności. - wyjaśnia mgr Anna Kalman, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie. - Czy te zalecenia są obligatoryjne? Nauczyciel realizuje z nich oczywiście tyle, ile może. Większość zaleceń jest jednak możliwa do zrealizowania.
Zalecenia dotyczą najczęściej między innymi: ćwiczeń, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, kierowania uwagą ucznia, krótkich poleceń. Dzieci słabo słyszące lub z wadą wzroku otrzymują w opinii wskazanie, że powinny siedzieć blisko nauczyciela - wylicza dyr. Anna Kalman. Warto pamiętać, że zalecenia adresowane są zarówno do szkoły, jak i do rodziców. Wnioski są proste, ujęte dość przejrzyście, tak, żeby osoba nie będąca specjalistą również mogła zrozumieć, o co w nich chodzi. Treść zaleceń omawiana jest z rodzicami i powinna być również przeanalizowana z nauczycielami.
Opinie wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą dotyczyć:
Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub przeciwnie, odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
Pozostawienia ucznia z klasy 1-3 szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;
Gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym;
Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;
Dostosowania warunków i form egzaminów (sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego etc.)do indywidualnych potrzeb ucznia;
Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, w szkole lub placówce wychowawczej.

Część z wymienionych opinii operuje terminem "dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia". To pojęcie nieco kłopotliwe i nauczyciele nie zawsze wiedzą, na czym owo dostosowanie ma polegać. Można zaobserwować, że niektórzy nauczyciele używają zamiennie terminu "obniżenie wymagań".

Czy jest to jednak właściwe?

- Sformułowanie "obniżenie wymagań" nie powinno być już używane - wyjaśnia dyr. Anna Kalman. - Obecnie istnieje podstawa programowa, obejmująca zakres wiadomości realizowanych na każdym poziomie edukacji, nie tylko w szkole masowej, ale i w szkole specjalnej. Oznacza to, że w wypadku danego dziecka należy realizować wyłącznie podstawę i nic poza nią, nie używa się natomiast terminu "obniżenie wymagań".

Czym jest zatem "dostosowanie wymagań"?

Wymagania należy dostosować do indywidualnych potrzeb ucznia, jak jest to ujęte w dokumencie, wszystko więc zależy od danej dysfunkcji, na jaką cierpi dziecko. Dostosowaniem wymagań jest zatem np. zaprzestanie obniżania ocen za błędy ortograficzne w przypadku dziecka z dysleksją, krótkie, lakoniczne polecenia w przypadku dziecka mającego kłopoty z koncentracją uwagi etc.

================================================

Orzeczenie jest natomiast dokumentem nieco obszerniejszym, nad którym pracuje i który formułuje cały zespół orzekający. Orzeczenie może dotyczyć potrzeby kształcenia specjalnego lub potrzeby kształcenia indywidualnego danego dziecka. - Ponadto - informuje Anna Kalman - rangę orzeczenia ma również wydawana przez poradnię opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Dotyczy ona dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju są swoistą nowością, obowiązują dopiero od kwietnia 2005 roku.
Orzeczenia wydawane są przez regularnie obradujący zespół orzekający, składający się z psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza oraz przewodniczącego zespołu. Orzeczenie zawiera szczegółową diagnozę lekarską, psychologiczną, pedagogiczna i logopedyczną, wnioski z przeprowadzonych badań, zalecenia i uzasadnienie. Za treść orzeczenia bierze odpowiedzialność przewodniczący zespołu. Orzeczenie może być również odmowne.
Zarówno orzeczenie, jak i opinia wydawane są na prośbę rodziców, a na wszystkie badania rodzic musi wyrazić zgodę. - Orzeczenie jest dokumentem bardziej formalnym - wyjaśnia Anna Kalman - za orzeczeniem idzie decyzja, wydawana przez organ prowadzący. Dopiero ta decyzja nadaje moc orzeczeniu, orzeczenie samo w sobie nie ma żadnej mocy sprawczej, bez tej decyzji orzeczenie jest taką samą opinią jak inne dokumenty. Od orzeczenia rodzice mogą się odwołać do kuratora oświaty w trybie 14 dni od daty otrzymania dokumentu.
Ani orzeczenie, ani opinia nie są formalnie obligatoryjne - podkreśla Anna Kalman. Dla szkoły obligatoryjna jest dopiero decyzja organu prowadzącego, idąca w ślad za orzeczeniem. Rodzic ma natomiast prawo w ogóle nie zanieść opinii do szkoły. W przypadku otrzymania orzeczenia np. do kształcenia specjalnego, rodzic również nie ma obowiązku zaprowadzenia dziecka do szkoły specjalnej albo innej placówki, może zdecydować się na zwykłą szkołę rejonową. Oczywiście, nie zdarza się to często, bowiem zarówno orzeczenia, jak i opinie wydawane są na prośbę rodziców i to rodzicom wtedy powinno zależeć, aby zalecenia zawarte w dokumentach były realizowane.
Orzeczeniami wydawanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego. W przypadku tego pierwszego w dokumencie powinna się znaleźć informacja o zalecanej formie kształcenia specjalnego: może to być szkoła ogólnodostępna, szkoła integracyjna lub oddział integracyjny, szkoła specjalna lub oddział specjalny, tzw. szkoła życia albo specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Wszystko zależy od rodzaju schorzenia lub stopnia upośledzenia dziecka. W dokumencie należy również określić warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania możliwości lub inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego zespół orzekający wydaje na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia. Również w takim dokumencie należy określić różne możliwe formy nauczania indywidualnego - powinno ono być realizowane w domu, w marginalnych, wyjątkowych sytuacjach może się odbywać z włączaniem do szkoły lub wręcz na terenie szkoły.
Notowała
AGNIESZKA MĄCZYŃSKA-DILIS"

==============================

na temat dostosowania wymagań - (w każdej szkole w ramach Wewnątrzszkolnego Oceniania nauczyciel danego przedmiotu ma obowiązek opracować kryteria oceniania dla dzieci bez dysfunkcji i odrębne dla dzieci z dysfunkcjami - trzeba zapytać się w szkole w jaki sposób zostały dostosowanego wymagania edukacyjne dla dziecka ze stwierdzona dyskalkulią, bo takie nauczyciele ze wszystkich przedmiotów powinni sobie opracować -> jak nie wiedza jak niech idą na szkolenia, jest ich sporo):

http://www.literka.pl/postt10883.html
http://www.poradnia.powiat.olecko.pl/in ... &Itemid=33
http://www.literka.pl/postt10849.html

dysleksja, dyskalkulia i inne:
http://www.literka.pl/postt10803.html

„Dlaczego należy dostosowywać wymagania do możliwości percepcyjnych dziecka ?” :
http://www.sp6.pl/word/publikacje/referat.doc

Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją:
http://www.eduforum.pl/modules.php?name ... t&lid=4008

dyskalkulia:
http://www.asto.org.pl/pdf/dyskalkulia.pdf

problem dyskalkulii w szkole:
http://www.literka.pl/problem-dyskalkul ... rukuj.html

uczeń z dyskalkulią:
http://www.sp17.plocman.pl/dokumenty/dyskalkulia.doc

uczeń dyslektyczny - scenariusz rady pedagogicznej (w tym procedura dostosowania wymagań edukacyjnych):
http://www.ortograffiti.pl/index.php/or ... wogard.pdffragment Statutu Szkoły Podstawowej nr 208 w Warszawie, w którym m.in. o dostosowaniu wymagań edukacyjnych dla uczniów z dyskalkulią:
http://209.85.135.104/search?q=cache:lR ... =firefox-a

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W II LICEUM Ogólnokształcącym im. G. NARUTOWICZA W ŁODZI (zapisy o tym, ze nauczyciel ma obowiązek wymagania dla takiego dziecka opracować):

http://209.85.135.104/search?q=cache:oP ... =firefox-a

materiały i informacje o dyskalkulii:
http://www.iem.edu.pl/download.php?lng=pl
http://www.sp20sosnowiec.neostrada.pl/DYSKALKULIA.doc

m.in. "tabela przedstawiajaca charakterystyczne symptomy dyskalkulii"(do tej tabeli dodałabym trzecia kolumnę, w której zastanowiłabym się jak dostosować metody pracy, zakres treści programowych oraz wymagania edukacyjne do poszczególnych objawów):
www.ppp-p.sokp.pl/Art_dyskalkulia.doc

========================
stare rozporządzenie (ale wiele aktualnych i praktycznych komentarzy):
http://www.cen.edu.pl/publik/pub97.htm

nowe rozporządzenie:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 1 października 2008 r.)

http://www.prawo.lex.pl/serwis/du/2008/1086.htm

======================
głos z innego forum:
http://oskko.home.pl/forum/watek.php?w=32810
Ostatnio zmieniony 12-10-2008 11:44 przez małgosia, łącznie zmieniany 2 razy
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 12-10-2008 11:15

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z dyskalkulią (propozycje zbierane z różnych dokumentów szkolnych):

6.1. Ocenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

6.1.1. odbywa się głównie na podstawie wypowiedzi ustnych,
a ocenianie prac pisemnych na podstawie ich treści,

6.1.2. nauczyciel uwzględnia, przy ocenianiu uczniów ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się, różnorakie
czynniki wpływające na jakość pracy i docenia włożony przez
ucznia wysiłek, a nie tylko uzyskany efekt,

6.1.3. nauczyciel uwzględnia to, że uczeń z dysleksją , dysgrafią
może mieć także trudności w matematyce,
6.1.4. nauczyciel uwzględnia specyficzne trudności w uczeniu się
również w nauce języków obcych,

6.1.5. nauczyciel uwzględnia w ocenianiu uczniów ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się, trudności
dotyczące orientacji przestrzennej, między innymi w
posługiwaniu się mapą, w nauce geometrii, problemy ze
sporządzaniem i odczytywaniem wykresów,

6.1.6. podczas wykonywania prac pisemnych przez ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się nauczyciel
pozostawia uczniowi więcej czasu na analizę wzrokowo
- słuchową i autokorektę,

6.1.7. nauczyciel uwzględnia trudności z koncentracją uwagi,
pochopność działań i pobieżność myślenia ucznia
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

6.1.8. przy wystawianiu oceny z pracy pisemnej wykonanej przez
ucznia z dysgrafią nauczyciel nie ocenia szaty graficznej
pracy; praca może być napisana drukowanymi literami,
a praca domowa na komputerze,

6.1.9. przy ocenianiu ucznia z dysleksją, dysortografią nauczyciel
bierze pod uwagę znajomość zasad pisowni,

6.1.10.przy ocenianiu ucznia z dysleksją za znajomość lektury
obowiązkowej nauczyciel ocenia ucznia ze znajomości
wyznaczonych wcześniej fragmentów; ewentualnie ze
znajomości nagrań audiowizualnych tej lektury,

6.1.11. nauczyciel ocenia ucznia z dyskalkulią za tok myślenia
logicznego, za teoretyczną znajomość danych operacji
matematycznych, za znajomość wzorów matematycznych,
a nie za umiejętność ich wykorzystania,

6.1.12. przy ocenianiu ucznia z dyskalkulią nauczyciel nie bierze
pod uwagę pomyłek w obliczeniach, pozostawia więcej
czasu na wykonanie zadań, na klasówce wyznacza
uczniowi mniej zadań do wykonania, umożliwia korzystanie
z dodatkowych pomocy,

6.1.13. podczas zajęć edukacyjnych i sprawdzianów nauczyciel
nie wymaga od ucznia z dyskalkulią stosowania metody
wyznaczonej przez nauczyciela, pozwala mu przyjąć własną
strategię rozwiązywania zadań.

http://www.zso10.pl/viewpage.php?page_id=9 - 149k
==================================
Bardzo ważne jest budowanie poczucia własnej wartości u takiego dziecka, zaufania do siebie. Nie można mu zbyt często wytykać błędów, a już na pewno nie publicznie. To jest najprostsza metoda obrzydzenia matematyki. Należy rozwijać to, co uczeń potrafi i robi dobrze. Przy słabej pamięci przydatne jest rozwijanie metod ułatwiających zapamiętywanie i przypominanie sobie przyswojonych wiadomości na zasadzie skojarzeń.

Należy:
* ograniczyć uczniom listę zadań do prostych i typowych
* nagradzać za wytrwałość i cierpliwość w korygowaniu błędów
* okazywać cierpliwość przy ciągłym powtarzaniu tych samych partii materiału
* pozwolić pracować więcej z kalkulatorem
* pozwolić korzystać (w razie potrzeby) z tabliczki mnożenia.

Każde pojęcie matematyczne kształtowane w czasie lekcji może być przyswajane przez ucznia za pomocą wielu środków dydaktycznych, w czasie różnorodnych zabaw, gier i ćwiczeń. Im częściej będziemy stawiali dziecko w sytuacjach dla niego nowych, tym większa pewność, że zdobyta przez niego wiedza matematyczna będzie funkcjonalna. Uczeń lepiej wykorzysta ją w czasie poznawania kolejnych pojęć.

Najważniejsza rola zabaw poznawczych polega na wzbudzaniu w dzieciach entuzjazmu i pozytywnych postaw do wykonywania zadań szkolnych. Różnorodne zadania i ćwiczenia realizowane w formie gier i zabaw mogą być dla dzieci źródłem osiągania sukcesów i pożądanych wyników. Zabawowe formy przezwyciężania niepowodzeń w uczeniu się matematyki przyczyniają się do złagodzenia wysiłku, do podtrzymywania zainteresowania i ciekawości, koncentracji uwagi, pamięci spostrzegawczo - wzrokowej i słuchowej.

Przy pomocy zabaw, gier dydaktycznych aktywizują się, różne funkcje poznawcze, jak odbiór i interpretacja danych zmysłowych i procesy myślenia, czyli tworzenia jednostek poznawczych w postaci schematów, obrazów umysłowych, symboli i pojęć oraz kształtowania się operacji logicznych, wyjaśniania i oceny. Tak więc wprowadzanie pewnych pojęć za pomocą metod aktywizujących może dać dużo lepsze wyniki niż stosowanie metod tradycyjnych.

Bardzo ważne są początki edukacji dziecka, poznawanie matematyki w szkole podstawowej, a nawet w przedszkolu. Wiele zależy od życzliwego i przyjaznego nauczyciela. Jeżeli dziecko od początku zniechęci się do matematyki, nie zrozumie jej podstaw, to stopniowo doprowadzi to do niższych osiągnięć, nie podejmowania kolejnych prób, a nawet lęku i unikania tego przedmiotu.

W gimnazjum mamy wielu uczniów z problemem dyskalkulii, z trwałymi urazami psychicznymi - ze wstrętem do matematyki. Pokonanie takiego nastawienia jest bardzo trudne, ale pamiętajmy, że możliwe!

http://www.gim4.edu.ptc.pl/newv/dysleksja.htm - 242k
=====================================
przykład Przedmiotowego Systemu Oceniania z matematyki:
http://www.sp1.polkowice.pl/strona/PSO1.doc
=====================================
dostosowanie wymagań z języka obcego:
http://www.nkjo-legnica.oswiata.org.pl/ ... leksja.ppt
=====================================
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO SPECYFICZNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ:
http://www.poradnia19.boo.pl/pliki_mate ... ymagan.pdf -
(u mnie otwiera się tylko ten link:
dostosowanie wymagań
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 12-10-2008 11:58

"Nauczyciele podczas wielu poprowadzonych warsztatów na ten temat sformułowali szereg działań, które powinny przynieść korzyści i poprawić sytuację uczniów mających trudności z uczeniem się matematyki. Przecież czas lekcji matematyki jest podstawowym czasem dla ucznia, w którym musi nauczyć się pokonywania trudności związanych z matematyką. A zatem zdaniem wielu nauczycieli, należy podczas lekcji uwzględnić potrzeby ucznia mającego trudności (w tym zwłaszcza specyficzne) w uczeniu się matematyki w następujący sposób:

* przygotować zadania dla ucznia mającego trudności tak, aby zająć mu chociaż 5 minut, w czasie których będzie aktywny,
* nagradzać ucznia za każde, choćby niewielkie osiągnięcie, by wzmocnić jego motywację,
* stosować prosty, jasny, niekoniecznie całkiem formalny język matematyczny - przy wprowadzaniu nowych zagadnień, odwoływać się do praktyki życiowej, gdzie to jest możliwe,
* indywidualizować pracę (o ile jest to możliwe),
* systematycznie sprawdzać prace domowe,
* motywować uczniów na wszelkie możliwe sposoby,
* stworzyć przyjazną atmosferę,
* przygotowywać zróżnicowane karty pracy dla uczniów,
* różnicować zadania domowe pod względem ich trudności,
* odpytywać z zadań o niewielkim stopniu trudności, aby ucznia dowartościować,
* umożliwić współpracę w czasie ćwiczeń ucznia zdolnego i tego mniej zdolnego,
* stosować w czasie lekcji metody aktywizujące i pomoce dydaktyczne - plansze, modele itp.
* różnicować zadania na pracach pisemnych (różne poziomy trudności), stosować częstsze kartkówki z małej partii materiału zamiast prac klasowych z całego działu,
* stosować pracę w grupie, jako umożliwienie współpracy i wzajemnej pomocy,
* prowadzić zajęcia w taki sposób, żeby zainteresować ucznia słabego,
* często wracać do podstawowych pojęć i działań matematycznych (wstęp do każdego działu i w ramach ćwiczeń utrwalających),
* zwracać większą uwagę na pracę uczniów mających trudności w czasie lekcji matematyki."

http://scholaris.pl/Portal?secId=KBE3PS ... D0C7T3H13H
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

Wróć do Dysleksja i inne dys...Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.