Forum     Forum - powrót na pocztek forum Portal - powrót na ADHD.org.pl Office Bogdan Mizerski

Sprawdzian po VI kl./ egzamin po III kl. gimnazjum/ matura..

Moderator: Moderatorzy

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 31-03-2006 21:30

http://sp.konskowola.w.interia.pl/publik/diagnoza.pdf


"UCZEŃ ZE ZDIAGNOZOWANĄ DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ IJEGO PRAWA W TRAKCIE NAUKI SZKOLNEJ ORAZW CZASIE SPRAWDZIANU NA ZAKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ma duże problemy zopanowaniem umiejętności czytania i pisania. Dla określenia tych trudnościużywa się terminu dysleksja rozwojowa. Istnieje wiele jej definicji. Dla celówtego referatu posłużę się dwiema- przyjętą w 1968r. przez Światową FederacjęNeurologów oraz w 1994r. przez Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji.Światowa Federacja Neurologów problem dysleksji sformułowała następująco:Specyficzna rozwojowa dysleksja to zaburzenie manifestujące się trudnościamiw nauce czytania, mimo stosowania konwencjonalnych metod nauczania,normalnej inteligencji i sprzyjających warunków społeczno-kulturowych. Jest spowodowana zaburzeniami podstawowych zdolności poznawczych, któreczęsto są uwarunkowane konstytucjonalnie.
Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji opublikowało jedną z najbardziejpopularnych definicji: Dysleksja jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem uwarunkowanym konstytucjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, co najczęściej odzwierciedla niewystarczające zdolności przetwarzania fonologicznego. Trudności w dekodowaniu pojedynczych słów sązazwyczaj niewspółmierne do wieku życia oraz innych zdolności poznawczych iumiejętności szkolnych; trudności te nie są wynikiem ogólnego zaburzeniarozwoju ani zaburzeń sensorycznych. Dysleksja manifestuje się różnorodnymi trudnościami w odniesieniu do różnych form komunikacji, często oprócztrudności w czytaniu, dodatkowo pojawiają się poważne trudności w opanowaniu czynności pisania i poprawnej pisowni.
Ze względu na objawy wyróżniamy: dysleksję właściwą, dysortografię i dysgrafię. Dysleksja właściwa, czyli zaburzenie czytania, dotyczy błędów wzakresie dekodowania i rozumienia, dysografia zaburzeń pisania przejawiającychsię w błędach ortograficznych, błędach interpunkcyjnych oraz błędach semantycznych, dysgrafia natomiast zaburzeń pisania polegających nanieczytelnym piśmie, niejednolitym charakterze, piśmie bałaganiarskim.

CHARAKTERYSTYKA UCZNIA Z DYSLEKSJĄ:

1. ma utrzymujące się trudności w czytaniu, ale umiejętność tą opanowuje pod koniec nauki w szkole podstawowej, pozostałością jest niechęć doczytania i pisania.
2. problemy z ortografią utrzymują się przez całe życie.
3.ma kłopoty z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów.
4. ma trudności z nazywaniem.
5. ma kłopoty w uczeniu się skojarzeń czy par skojarzeń np. przedmiot-etykieta symbol-znaczenie.
6.ma ograniczoną pojemność pamięci, zwłaszcza krótkotrwałej, przeważnie wtedy gdy trzeba zapamiętać szeregi cyfr podawanych ustnie.
7. ma trudności z liczeniem w pamięci.
8. ma trudności w uczeniu się i przypominaniu sobie sekwencji, np. nazwy miesięcy, tabliczka mnożenia.
9. jest powolny w uczeniu się materiału wyłącznie ustnie lub wyłącznie pisemnie.
10. cechuje go rozbieżność między osiągnięciami szkolnymi, aumiejętnością praktycznego rozwiązywania problemów lub/i sprawnościąwerbalną.
11. odczuwa awersję do notatek pisanych i kompletowania notatek.
12. ma problemy z organizacją pracy.
13. myli często kierunki, lewą i prawą stronę ciała, części świata.
14. ma trudności z pamiętaniem daty lub określanie daty aktualnej.
15. charakteryzuje go szybka męczliwość (większy wysiłek!) w czasiewykonywania zadań typu szkolnego.
16. wcześniej lub później pojawiają się objawy nerwicowe- zwłaszcza nerwica wegetatywna Dziecko nie mogące opanować umiejętności czytania i pisania orazortografii powinno trafić na badania diagnostyczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (adres Poradni: Puławy ul. Jaworowa3 tel.8864796), ponieważ im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, tym wcześniej otrzyma fachową pomoc. Jeśli dysleksja zostanie stwierdzona, uczeń otrzymuje opinię psychologiczno-pedagogiczną w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnychdo specyficznych trudności w uczeniu się. Podstawą prawną wydania takiejopinii jest Rozporządzenie MEN z dn. 29.04.1999r. (Dz.U.Nr41 zdn.10.05.1999r. par.6 p.1 z późniejszymi zmianami). Opinia stanowi podstawę prawną pozwalającą nauczycielom na dostosowanie wymagań do możliwościucznia zarówno w systemie oceniania zewnątrzszkolnego podczas sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, jak i oceniania wewnątrzszkolnego. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia nie oznacza ich obniżania, oznacza natomiast, że powinny być zmniejszone np. w odniesieniu do ortografii, czytania. Natomiast powinny być podwyższone np. przy wykonywaniu dodatkowych zadań, wykazywaniu się znajomością ortografii.

Wskazania do pracy a uczniem dyslektycznym mają podstawy prawne, są nimi:-Zarządzenie nr 30 MEN z dnia 12 października 1993 roku w sprawieuczniów z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi.- Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie zasadoceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, które uwzględniatrudności dyslektyczne
- Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 roku wraz ze zmianami zdnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzeniaegzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, zobowiązujenauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia zrozpoznaną dysleksją na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Konieczne jest, aby nauczyciele szkół podstawowych, pracując w klasie, wktórej jest dziecko z dysleksją rozwojową, niezależnie od prowadzonegoprzedmiotu, brali pod uwagę następujące wskazówki:
1. Dziecko dyslektyczne powinno siedzieć blisko nauczyciela, tak abynauczyciel mógł je obserwować i pomóc mu, a także zachęcać je doproszenia o pomoc, gdy jest to konieczne.
2. Niezależnie od tego, jak uważnie i skrupulatnie będziemy uczyć dzieckonowej sprawności np. pisania –ówka, nie możemy zakładać, że dziecko dyslektyczne zapamięta ją i będzie ją stosować. Stałe przeuczanie jest podstawą na każdym etapie pracy z osobą dyslektyczną.
3. Nie wolno wytykać, że dziecko dyslektyczne jest powolne, leniwe czy głupie, a także nie należy porównywać jego prac pisemnych z pracami innych uczniów w klasie. Jego praca będzie nierówna i nieregularna.
4. Nie należy odpytywać go z głośnego czytania w klasie, chyba, żewyraźnie sobie tego życzy.
5. Jego osiągnięcia powinny być oceniane bardziej na podstawie wypowiedzi ustnych niż pisemnych.
6. Nie należy oczekiwać, że dyslektyk użyje słownika, aby sprawdzić pisownię wyrazu. Słowniki są przeznaczone do odnajdywania znaczenia słów, które właśnie pisze albo dla potwierdzenia poprawności słowa. Efektywne posługiwanie się słownikami wymaga dodatkowego uczenia(alfabet, porządek haseł itp.).
7. Nie należy dawać dyslektykowi długich list wymieszanych wyrazów donauczenia się. Należy łączyć słowa w ,, rodziny wyrazów’’ z różnymkluczem np. król, królestwo, królewna lub mrówka, krówka, stówka itp.
8. Pisanie wyrazów, w których dyslektyk popełnił błąd mija się z celem.Zamiast tego nauczyciel powinien napisać poprawnie dany wyraz dladziecka. Powinno ono patrzeć nań uważnie, koncentrując się naskomplikowanych partiach, przepisać kilka razy patrząc na wzór,nazywając litera po literze. Następnie należy zakryć wyraz i napisać go zpamięci. Wtedy sprawdzić. Jeśli jest poprawnie – odfajkowuje je, jeśli jest błędnie – należy powtórzyć procedurę. Należy mieć świadomość, Zedziecko może ponownie napisać ten wyraz błędnie w innychokolicznościach, kiedy jego umysł koncentruje się na treści lub innychsprawach.
9. Kiedykolwiek to możliwe należy zachęcać dziecko do wielokrotnegopowtarzania tego, co zrobiło. Jego własny głos jest bardzo korzystny dlaefektywności procesów pamięciowych.
10.Uważnie należy nauczać sposobu organizowania i przedstawiania notatek– liternictwo, wyraźny druk, mniej tekstu, a więcej rysunków,schematów.

Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia podczas sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej polega na stworzeniu warunków egzaminacyjnych, które sprzyjają wyrównywaniu szans w stosunku do innych uczniów. I tak stwierdzenie w opinii problemów z czytaniem i rozumieniem czytanego tekstu daje uczniowi prawo pisania sprawdzianu w oddzielnej sali, w której członek komisji egzaminacyjnej na początku jeden raz głośno odczyta instrukcję, tekst wstępny oraz treść zadań, a uczniowie będą mogli śledzić wzrokiem tekst zapisany w arkuszu. Zdiagnozowane wolne tempo pisania i czytania umożliwia wydłużenie czasu pisania sprawdzianu do 50%.
Niski poziom graficzny pisma (dysgrafia) pozwala na pisanie samodzielnieformułowanych odpowiedzi do zadań drukowanymi literami, co zwiększa czytelność pisma. Dysortografia sprawia, że zadania otwarte oceniane będą za pomocą kryteriów dostosowanych do dysfunkcji ucznia. Głęboka dysleksja daje możliwość zaznaczania przez ucznia odpowiedzi do pytań zamkniętych bezpośrednio na arkuszach. Przy sprawdzaniu prac egzaminatorzy przeniosą na karty odpowiedzi odpowiednie zaznaczenia uczniów. Zadania otwarte będą oceniane za pomocą kryteriów dostosowanychdo dysfunkcji ucznia.

Autor referatu Elżbieta Długosz
Przy pisaniu referatu wykorzystano:Bogdanowicz M. (2002). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: WydawnictwoHarmonia.Materiały z kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej, zorganizowanego przezWODN w Lublinie, którego byłam uczestnikiem (2002/2003).Informator o sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym."
Ostatnio zmieniony 30-04-2006 06:37 przez małgosia, łącznie zmieniany 2 razy
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 01-04-2006 09:05

"Olga Pelc-Pękala "Czy to na pewno dysortografia ?"
Autorka tekstu jest psychologiem, logopedą dyplomowanym, specjalistą ds. dysleksji z rekomendacją Zarządu Głównego PTD. Ponadto eksperetm ds. awansu zawodowego, wpisanym na krajową listę ekspertów - głównie w dziedzinie dysleksji. Od 10 lat w Zarządzie Oddziału Krakowskiego PTD - aktualnie jako jego przewodnicząca. Jestem pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Hucie, jednocześnie od 4 lat pełni funkcję dyrektora Niepublicznej Poradni Psychologicznej PTD [przypis WBiA OKE w Krakowie].

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Specyficzne, bo nieadekwatne do możliwości intelektualnych. Specyficzne też, dlatego, że nie wynikają z zaniedbań dydaktycznych, czy jak kto woli – pedagogicznych. Inaczej mówiąc – o trudnościach w czytaniu i pisaniu, które nazywamy dysleksją (trudność w czytaniu), dysortografią (trudność w pisaniu poprawnym pod względem ortograficznym) czy dysgrafią (trudność w pisaniu poprawnym pod względem kaligraficznym) mówimy także wtedy i tylko wtedy, gdy u badanego wykluczymy niewłaściwie przeprowadzony proces nauczania.

Dysleksja rozwojowa jest brakiem automatyzmów wykonywanych czynności tj. czynności czytania i pisania. Osoba z dysleksją czy dysortografią nie jest w stanie czytać czy pisać automatycznie, mimowolnie. Osoby nie mające trudności, to potrafią. Pisząc nie zastanawiają się nad tym, jak dane słowo zapisać, lecz czynią to w sposób całkowicie automatyczny. Zastanawianie się wręcz może wzbudzi wątpliwość, co do poprawności zapisu. Podobnie z czytaniem. Czytając nie składają litera po literze, lecz „obrazowi” słowa automatycznie przyporządkowują jego znaczenie.

Jak zawsze, żeby jakaś czynność stała się automatyzmem – nawykiem, musi być przetrenowana, a mówiąc prościej wielokrotnie powtórzona. Mózg musi wiele razy odebrać impuls, aby go zapamiętać. Uczeń musi wiele razy usłyszeć i wiele razy zobaczyć słowo, musi zapamiętać jego wygląd, utrwalić obraz - by móc potem je odczytać i poprawnie zapisać, by czynić to bez udziału świadomości, automatycznie.

Myśląc o dysortografii, czyli - trudnościach w pisaniu poprawnym pod względem ortograficznym, trudno mi się oprzeć wrażeniu, że spory udział w ich kształtowaniu ma dzisiejsza szkoła, a konkretnie prawdopodobnie metodyka nauczania. Albo inaczej – mam wrażenie, że jakby nie za wiele się dziś w szkole robi, aby tym trudnościom przeciwdziałać; że nauczanie zapomniało o kształtowaniu prawidłowych nawyków w pisaniu.

Nauka pisania składa się z dwóch faz: ikonograficznej i ortograficznej. Faza pierwsza to etap zerówki i pierwszej klasy. Dzieci uczą się rozpoznawać i różnicować litery. Uczą się, że w zapisywanym słowie głoska – którą mówimy i słyszymy, odpowiada literze – którą widzimy i zapisujemy. W fazie drugiej, zaawansowanej – już od drugiej klasy uczą się, że nie zawsze tak jest. Bywają takie sytuacje, że co innego słyszymy, a co innego piszemy.
W dodatku często jedną głoskę możemy zapisać za pomocą dwóch różnych liter.

Słowo napisane to obraz wzrokowy, usłyszane - słuchowy. Sztuka pisania poprawnego to umiejętność przetworzenia obrazu słuchowego słowa na obraz wzrokowy.
To także jego zapamiętanie na tyle trwałe, aby obraz stał się automatyzmem, co – jak wiadomo - wymaga wielokrotnych powtórzeń. Zanim dziecko zapisze, musi słowo zobaczyć. Aby je zapamiętać „automatycznie” musi je zobaczyć wiele razy. Tym bardziej, że w większości używanych przez nas słów nie ma prostego przełożenia głoska – litera. A zatem, w jaki sposób ma prawidłowo zapisywać słowa, których nigdy wcześniej nie widziało? Na przykład, jak ma zapisać nazwisko „Velazquez”? Dziecko zapisało zgodnie z wymówieniem - „Welaskłes” w poczuciu, że napisało prawidłowo (przykład autentyczny z zeszytu do historii piątoklasisty). Gdyby przed zapisaniem słowo zobaczyło – zapewne zapisałoby poprawnie.

W szkole podstawowej powszechną praktyką jest, że nauczyciel nie zapisuje notatek z lekcji na tablicy. Zakłada, że uczniowie biegle piszą ze słuchu (bo przecież nauka pisania zakończyła się wraz z ukończeniem trzeciej klasy), dlatego wyłącznie dyktuje. Uczeń spotyka się zatem wyłącznie z obrazem słuchowym słowa i wyłącznie ten „automatyzuje”. Brakuje mu drugiego elementu – równie niezbędnego dla prawidłowego przetworzenia – obrazu wzrokowego słowa. Kiedy słyszy jakieś słowo, „w głowie” wcale nie pojawia się jego wygląd (obraz wzrokowy), a przecież powinien.

Być może, dlatego lawinowo rośnie liczba dzieci kierowanych do Poradni w związku z trudnościami w pisaniu poprawnym pod względem ortograficznym?. Moi nauczyciele w szkole podstawowej mieli „po łokcie” ręce brudne od kredy i w klasie były chyba tylko dwie osoby nie radzące sobie z pisaniem. Zatem może warto wrócić do tego, co kiedyś było dobre?"
http://www.oke.krakow.pl/moodle/mod/res ... php?id=637
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 30-04-2006 06:21

Biuletyny maturalne dla uczniów :
http://www.cke.edu.pl/index.php?option= ... Itemid=155
(wszystko o prezentacji)

Biuletyny maturalne dla nauczycieli


http://www.cke.edu.pl/index.php?option= ... Itemid=174
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 15-03-2007 22:41

"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 11-10-2007 19:27

"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 22-04-2008 13:02

"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

irena

Awatar użytkownika

Żelazna baba/super rodzic

Posty: 3423


Rejestracja:
07-10-2005 21:20

Lokalizacja: Szczecin

Dzieci: syn 27 lata, syn 26 lat-ADHD, córka 23 lata- ZA, córka 22lata

Ja: Tylko zakręcona, mąż ZA

Post 19-05-2008 19:10

Pytanie egzamin

Teraz po gimnazjum ma być wprowadzony egzamin z języka obcego. Nauczyciel Pauli od angielskiego sugeruje, by wystąpić o zwolnienie jej z tego egzaminu. Dysleksja jest tak głęboka, że ona nie jest w stanie poprawnie napisać tego egzaminu. Jest taka możliwość by ją z niego zwolnić, jeśli tak to jak to zrobić.

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 21-05-2008 19:27

Re: Pytanie egzamin

irena pisze:Teraz po gimnazjum ma być wprowadzony egzamin z języka obcego. Nauczyciel Pauli od angielskiego sugeruje, by wystąpić o zwolnienie jej z tego egzaminu. Dysleksja jest tak głęboka, że ona nie jest w stanie poprawnie napisać tego egzaminu. Jest taka możliwość by ją z niego zwolnić, jeśli tak to jak to zrobić.


Wydaje mi się, ze mozna tutaj skorzystac z zapisu:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianą w: 2007 r. Dz. U. nr 130, poz. 906; 2008 r. nr 3, poz. 9 )

/stan prawny na dzień 9.01.2008 r./

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


Rozdział 4

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.


"§ 49. 1. Uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
2. Do ucznia (słuchacza), o którym mowa w ust. 1, przystępującego do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio przepisy § 47 ust. 4-6.
3. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem."

osobiscie miałam przypadek ucznia, który miał od lekarza zaswiadczenie, że jego stan psychiczny jest taki a taki i w zwiazku z tym sugeruje sie odstapienie od egzaminu. Dyrektor szkoły napisał pismo do dyrektora OKE, dołączył opinie lekarska i uczeń był zwolniony. Moze więc pojśc tą drogą... dopytam sie dokladniej jak to wygląda w przypadku ucznia z glęboką dysleksją...w sumie dysleksja ma swoje oznaczenie jako "jednostka chorobowa":
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dysleksja
Ostatnio zmieniony 22-05-2008 08:55 przez małgosia, łącznie zmieniany 1 raz
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

nieszka_agnieszka

Dama/Kawaler Złotego Orderu ADHD

Posty: 135


Rejestracja:
12-02-2008 17:50

Lokalizacja: Kraków / Krosno

Post 21-05-2008 20:44

Na pewno uczeń z głęboką dysleksją może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego.

Raczej nie ma przepisu dotyczącego zdawania obowiązkowego egzaminu z języka obcego, bo takiego egzaminu do tej pory nie było:(

Ale myślę, że małgosia coś wyszpera i w oparciu o obowiązujące akty prawne sprawę rozwiąże się po twojej myśli i bez szkody dla Twojej córki.

anka-niko

Awatar użytkownika

Wsparcie i Łowca Talentów

Posty: 8543


Rejestracja:
27-04-2008 16:50

Lokalizacja: warszawa, Żoliborz

Dzieci: młody dorosły z ADHD (wbrew pozorom)

Ja: takie sobie coś ;)

Post 09-06-2009 07:57

Obrazek
mama super syna - KĄT-owicza z ADHD, dysgrafią... i pasją

Jerzy Liebiert
Uczyniwszy na wieki wybór// w każdej chwili wybierać muszę... Jeździec

Uczę się ciebie człowieku.//Powoli się uczę, powoli.//Od tego uczenia trudnego//Raduje się serce i boli. *** (Uczę się ciebie, człowieku...)

dreptak

Awatar użytkownika

Terapeuta

Posty: 13318


Rejestracja:
20-02-2005 21:41

Lokalizacja: Warszawa

Post 09-06-2009 08:41

Nauczmy się wybaczać.
To jest błąd ludzki, nie złośliwość.

Dosia

Awatar użytkownika

Rodzic i nauczyciel

Posty: 11855


Rejestracja:
11-05-2006 02:24

Dzieci: Marcin 23 lata, Piotr 31 lat

Post 13-09-2011 13:41

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

Pełna treść komunikatu:
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

Na podstawie § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust. 1, § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), informuję:

egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.
Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

 1. Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
   egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
   · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
   egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
  • z zakresu języka polskiego
   egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
   · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
   egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
 2. Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa):
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
   egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
   · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
   egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
  • z zakresu matematyki
   egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
   · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
   egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
 3. Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):
  • na poziomie podstawowym
   egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
   · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
   egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
  • na poziomie rozszerzonym
   egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut
   · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
   egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut
Moi synowie są już dorośli, obaj po maturze i obaj usamodzielnieni. :OK:

Przekonałam się, że ani ADHD ani ZA nie jest wyrokiem i staram się szerzyć wiedzę o tym, jak pomóc dzieciom, chociaż uważam, że największe, najpełniejsze i najbardziej wartościowe źródło tej wiedzy znajduje się właśnie tutaj, na tym forum.

dosia.eu - mój blog o wychowaniu

Dosia

Awatar użytkownika

Rodzic i nauczyciel

Posty: 11855


Rejestracja:
11-05-2006 02:24

Dzieci: Marcin 23 lata, Piotr 31 lat

Post 13-09-2011 13:48

Szczegółowy informator o treści egzaminu gimnazjalnego 2012, wraz z przykładami zadań
Informator jest "ciężki", najlepiej jest ściągnąć go sobie na dysk i otwierać dopiero lokalnie.
Moi synowie są już dorośli, obaj po maturze i obaj usamodzielnieni. :OK:

Przekonałam się, że ani ADHD ani ZA nie jest wyrokiem i staram się szerzyć wiedzę o tym, jak pomóc dzieciom, chociaż uważam, że największe, najpełniejsze i najbardziej wartościowe źródło tej wiedzy znajduje się właśnie tutaj, na tym forum.

dosia.eu - mój blog o wychowaniu

Dosia

Awatar użytkownika

Rodzic i nauczyciel

Posty: 11855


Rejestracja:
11-05-2006 02:24

Dzieci: Marcin 23 lata, Piotr 31 lat

Post 13-09-2011 14:16

Procedury egzaminu gimnazjalnego 2012

Wybrane fragmenty tego informatora:
3. Zgłaszanie uczniów (słuchaczy) do egzaminu
  (...)
  2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów lub słuchacze nie później niż do dnia 20 września składają
  dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do trzeciej części egzaminu z jednego z języków
  obcych nowożytnych, którego uczyli się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego (spośród następujących:
  angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) oraz o woli przystąpienia do części egzaminu
  z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym
  , jeżeli nie muszą przystępować do niego
  obowiązkowo (Załącznik nr 1a, Załącznik nr 1b).
  (...)
  7. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi (słuchaczowi)
  przystąpienie do egzaminu
  lub odpowiedniej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora
  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
  ucznia lub w porozumieniu ze słuchaczem przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
  udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu
  lub odpowiedniej części egzaminu
  (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3).
  (...)


Czyli w ciągu najbliższego tygodnia trzeba pisemnie wybrać język do egzaminu i pisemnie zadeklarować chęć pisania poziomu rozszerzonego.

4. Dostosowanie warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 1. Zasady i możliwe sposoby dostosowania warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r.(patrz niżej!) w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE.
 2. Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów (słuchaczy) odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapoznania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu nie później niż do 15 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin.
 4. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi określa rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wyliczonych w Tabeli 1. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w pkt 1. powyżej.
 5. W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia (słuchacza) rodzic (prawny opiekun) ucznia lub słuchacz składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do egzaminu.
 6. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do egzaminu. W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Z powyższego wynika mi, że sama opinia o dysleksji powinna już szkole wystarczyć. Nie trzeba składać, tak jak to było w latach poprzednich, podania do dyrektora o dostosowanie warunków egzaminu. Poza tym termin przedkładania opinii z PPP przedłużono z 30 września do 15 października.
Moi synowie są już dorośli, obaj po maturze i obaj usamodzielnieni. :OK:

Przekonałam się, że ani ADHD ani ZA nie jest wyrokiem i staram się szerzyć wiedzę o tym, jak pomóc dzieciom, chociaż uważam, że największe, najpełniejsze i najbardziej wartościowe źródło tej wiedzy znajduje się właśnie tutaj, na tym forum.

dosia.eu - mój blog o wychowaniu

Dosia

Awatar użytkownika

Rodzic i nauczyciel

Posty: 11855


Rejestracja:
11-05-2006 02:24

Dzieci: Marcin 23 lata, Piotr 31 lat

Post 13-09-2011 14:55

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Cały początek komunikatu:
 1. Uczniowie niepełnosprawni mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych do ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 2. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 3. Uczniowie mający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tego orzeczenia.
 4. Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
 5. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 6. Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego jest odpowiedzialny dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 7. Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz opinii, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1491)1,
  zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, pozytywnej opinii rady pedagogicznej (dotyczy sprawdzianu w szkołach specjalnych oraz egzaminu gimnazjalnego).
 8. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu w szkołach specjalnych lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w pkt 1-5, określa rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego wyliczonych w Tabeli 1.
 9. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu w szkołach ogólnodostępnych do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w pkt 1-5, określa dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu wyliczonych w Tabeli 1.
 10. W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1, decyzję o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb ucznia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
 11. W przypadku ucznia posiadającego [b]orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla każdej z występujących u danego ucznia niepełnosprawności, w porozumieniu z okręgową komisją egzaminacyjną.
 12. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone mogą być zwolnieni przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, a uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 13. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu.
 14. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Mogą oni jednak przystąpić do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 15. W czasie przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla uczniów niepełnosprawnych należy zapewnić obecność specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, w szczególności: tyflopedagoga (w przypadku uczniów niewidomych i słabowidzących), surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (w przypadku uczniów niesłyszących), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych. Wyżej wymienione osoby powołuje się w skład zespołu nadzorującego.
 16. W czasie przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym należy zapewnić obecność specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem. Wyżej wymienione osoby powołuje się w skład zespołu nadzorującego.
 17. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
 18. W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia (słuchacza), rodzic (prawny opiekun) ucznia lub słuchacz składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
 19. Sprawdzian lub egzamin gimnazjalny powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli uczeń (słuchacz) korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań:
  a) korzystanie z urządzeń technicznych,
  b) korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego,
  c) udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego).
 20. W przypadku gdy do przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w oddzielnej sali uprawniony jest więcej niż jeden uczeń (słuchacz) w danej szkole, którym przysługują różne sposoby dostosowania, możliwe jest przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu dla wszystkich tych uczniów (słuchaczy) w jednej sali, pod warunkiem że przebieg sprawdzianu lub egzaminu nie będzie zakłócony dla żadnego z tych uczniów (słuchaczy). Wyjątek stanowi sytuacja, w której dostosowanie dotyczy zdających część trzecią egzaminu z różnych języków obcych.
 21. Jeżeli w niniejszym Komunikacie jest mowa o przedłużeniu czasu przeznaczonego na wykonanie zestawu zadań, oznacza to, że pracę z zestawem można przedłużyć w przypadku:
  a) sprawdzianu – nie więcej niż o 30 minut
  b) egzaminu gimnazjalnego
  z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – nie więcej niż o 20 minut każdy z języka polskiego, z matematyki – nie więcej niż o 45 minut każdy z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – nie więcej niż o 30 minut.
  Czas pracy z zestawem zadań dostosowanym do dysfunkcji wydrukowany na stronie tytułowej zestawu uwzględnia przedłużenie, o którym mowa powyżej.
 22. Jeżeli uczeń (słuchacz) korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu, przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część zestawu egzaminacyjnego.
 23. Zasady przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla osób korzystających z komputera lub pomocy nauczyciela wspomagającego określone są w Procedurach organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2011/2012 oraz Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujących w roku szkolnym 2011/2012.


Tabele (w komunikacie jest tego dużo, ja zacytuję tylko dla nas najważniejsze):
  VII. Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)
  1. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji uczeń został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).
  2. Obecność na sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym (członka zespołu nadzorującego).
  3. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 21. Komunikatu.
  4. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.

  X. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
  1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
  2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 21. Komunikatu.
  3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej).
  4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi ucznia (słuchacza) do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń (słuchacz) w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).
  5. Pomoc nauczyciela, który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań sprawdzianu lub części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja uniemożliwia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu).
  6. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.


Wynika mi z tego, że o tym, które formy dostosowania zostaną zastosowane, decyduje Rada Pedagogiczna bez żadnego porozumienia z rodzicami :? .
Moi synowie są już dorośli, obaj po maturze i obaj usamodzielnieni. :OK:

Przekonałam się, że ani ADHD ani ZA nie jest wyrokiem i staram się szerzyć wiedzę o tym, jak pomóc dzieciom, chociaż uważam, że największe, najpełniejsze i najbardziej wartościowe źródło tej wiedzy znajduje się właśnie tutaj, na tym forum.

dosia.eu - mój blog o wychowaniu

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 13-09-2011 15:02

Tylko jak rodzic zwróci się na piśmie do Rady Pedagogicznej o specjalne warunki przeprowadzenia egzaminu, to muszą mu odpisać, dlaczego odmawiają takiej pomocy jakiej spodziewa się rodzic, ja właśnie jestem w trakcie pisania pisma o umożliwienie na sprawdzianie Krzysiowi korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego, bo muszą to przetrenować przed egzaminem.
Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

Dosia

Awatar użytkownika

Rodzic i nauczyciel

Posty: 11855


Rejestracja:
11-05-2006 02:24

Dzieci: Marcin 23 lata, Piotr 31 lat

Post 13-09-2011 19:16

Dzięki Halinko, pewnie muszą odpisać. Zwrócę się w takim razie o dostosowanie.

Studiując powyższe przepisy przeczytałam to, co chciałam, a mianowicie, że poziom rozszerzony z języka jest opcjonalny, ale niestety nie jest to prawdą.

Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010:

§ 42
2d. Uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem § 38 ust. 5. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 32 ust. 2, dla poziomu III.1.


Interpretacja tego punktu, rozpowszechniona w internecie jest taka, że:
jeżeli uczeń wybiera język którego uczył się również w szkole podstawowej, to oprócz egzaminu na poziomie podstawowym, musi zdawać jeszcze egzamin na poziomie rozszerzonym, a jeżeli uczeń wybiera na egzamin gimnazjalny język, którego zaczął się uczyć w gimnazjum to obowiązkowo zdaje tylko egzamin na poziomie podstawowym, a do egzaminu na poziomie rozszerzonym może przystąpić jeżeli chce, czuje się na siłach
Co jest moim zdaniem błędne, bo "zastrzeżenie § 38 ust. 5" dotyczy wyłącznie uczniów upośledzonych.
Tak więc ja to rozumiem tak, że część egzaminu na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowa dla wszystkich z wyłączeniem tych uczniów, którzy w podstawówce uczyli się innego języka niż w gimnazjum oraz uczniów upośledzonych, którzy mogą przystąpić do tej części dobrowolnie.
Ostatnio zmieniony 14-09-2011 05:32 przez Dosia, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: uzupełniłam w ostatnim zdaniu " z wyłączeniem tych uczniów, którzy w podstawówce uczyli się innego języka niż w gimnazjum oraz"
Moi synowie są już dorośli, obaj po maturze i obaj usamodzielnieni. :OK:

Przekonałam się, że ani ADHD ani ZA nie jest wyrokiem i staram się szerzyć wiedzę o tym, jak pomóc dzieciom, chociaż uważam, że największe, najpełniejsze i najbardziej wartościowe źródło tej wiedzy znajduje się właśnie tutaj, na tym forum.

dosia.eu - mój blog o wychowaniu

Wróć do Dysleksja i inne dys...Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.