Post 07-03-2012 10:23

Bezpłatna terapia w Krok po Kroku -Wawa, Gliwice

Dostałam email
Chyba super propozycja, może ktoś skorzysta:)

Bezpłatna terapia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Od 1 marca 2012 rozpoczynamy rekrutację do Programu "KROK PO KROKU - Intensywna interwencja behawioralna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autystycznego". Program będzie polegał na objęciu BEZPŁATNĄ terapią dzieci ze zdiagnozowanym jednym z zaburzeń ze spektrum autyzmu z terenu woj. mazowieckiego i woj. śląskiego (terapia będzie prowadzona w specjalistycznych ośrodkach w Warszawie i Gliwicach).

O programie:

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i uspołecznienie dzieci o zaburzonym rozwoju. Każde dziecko uczestniczące w Programie otrzyma w ciągu pół roku pakiet 300 godzin bezpłatnych zajęć terapeutycznych. Przez pierwsze 3 miesiące zajęcia będą miały charakter intensywnej interwencji w ośrodkach specjalistycznych (w dni powszednie codziennie po 4 godz. dydaktyczne zajęć indywidualnych z terapeutą, logopedą oraz zajęcia w małych grupach), przez kolejne 3 miesiące - indywidualne zajęcia z terapeutą w domu dziecka.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w ramach Programu opierają się na założeniach stosowanej analizy zachowania (tj., terapii ABA, zwanej również behawioralną)

Uczestnicy projektu:

Uczestnikami Programu mogą być dzieci w wieku 2-10 lat ze zdiagnozowanym jednym z całościowych zaburzeń rozwoju mieszczących się w grupie tzw. spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nie określone) i orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu województwa mazowieckiego i śląskiego.

Rekrutacja:

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu prosimy o przesłanie Karty Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami: orzeczeniem lekarskim o chorobie dziecka, orzeczeniem o niepełnosprawności i oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzory dokumentów są dostępne na www.krokpokroku.org )

Dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście pod adres:

Fundacja KROK PO KROKU

ul. Syta 93

02-987 Warszawa

(biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00)

Istnieje możliwość przesłania mailem wcześniej elektronicznych wersji dokumentów (skanów) na adres: terapia@krokpokroku.org (nie zwalnia to jednak z obowiązku dostarczenia oryginalnych dokumentów do Fundacji).

Nadesłane zgłoszenia będzie na bieżąco weryfikowała Komisja Kwalifikacyjna, która dokona kwalifikacji dzieci do Programu. W pierwszej kolejności będą kwalifikowane dzieci z głębokimi zaburzeniami i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci najmłodsze.

Zgłoszenia można nasyłać do końca maja br.

Ośrodki terapeutyczne biorące udział w Programie:

Zajęcia będą prowadzone w specjalistycznych ośrodkach, prowadzących terapię behawioralną:

- Centrum Wczesnej Interwencji "Krok po Kroku" w Warszawie (dla uczestników z terenu woj. mazowieckiego)

- Centrum Terapii Behawioralnej - Punkt Konsultacyjny Wczesna Interwencja w Gliwicach (dla uczestników z terenu woj. śląskiego)

UWAGI:

Zgłoszenia będą weryfikowane wg kolejności nadesłania.

Ilość miejsc w programie jest ograniczona!

Udział w programie jest bezpłatny.

Rodzice dzieci uczestniczących w Programie zobowiązują się do udziału w całym projekcie i regularnego dowożenia dzieci na zajęcia terapeutyczne, w terminach ustalonych z ośrodkami terapeutycznymi, biorącymi udział w Programie.

Szczegółowe informacje, regulamin i formularze zgłoszeniowe są dostępne na www.krokpokroku.pl . Wszelkie pytania prosimy kierować: terapia@krokpokroku.org , tel. 22 885 12 48

Program jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miłego dnia życząc

Andrzej GoliszekKROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci

z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

ul. Zwierzyniecka 1 lok 4, 00-917 Warszawa

tel. 501 347 991

www.krokpokroku.org